DPRI Annuals No.16 (1973) Index


Volume A
故吉川圭三博士の御業績をしのんで1
Kosuke KAMO
SHIPBORNE MAGNETIC SURVEY ON THE BAY
OF KAGOSHIMA, KYUSHU, JAPAN
3
Keizo YOSHIKAWA, Yasutaka YUWAKI
Norihiko SUMITOMO, Susumu NISHIMURA, Etsuo ABE
Kyozo KATSURA, Tsuneo ETO and Sadao SASAJIMA
SEISMICITY AND TECTONIC STRESS FIELD
IN THE KANSAI DISTRICT, SOUTHWEST JAPAN
9
Yoshimichi KISHIMOTO
ON RECENT TRENDS OF LANDSLIDE STUDY23
Michiyasu SHIMA
日本海沿岸における冬期波浪の協同観測29
Yoshito TSUCHIYA, Chotaro NAKAJIMA
Toru SHIRAI, Shigehisa NAKAMURA, Masaaki TANAKA
Masataka YAMAGUCHI, Teruo SHIBANO
Yoshiaki KAWATA, Yasuji KAWANABE and Keiji HARAMI
種々のスケールの気象現象と水災害41
Chotaro NAKAJIMA and Yukio GOCHO
FIELD SURVEY ON ROCKY MUDFLOW53
Setsuo OKUDA, Mudflow Research Group
発表論文要旨集71
職員及び規程139
既刊記念文集・年報145